De RAW-helpdesk: omgaan met prijsontwikkelingen bij een meerjarig onderhoudscontract

22-10-2014
Met Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemiddag.
 
Goedemiddag, ik wil graag weten of ik de Risicoregeling GWW kan gebruiken bij een meerjarig onderhoudscontract?
 
Natuurlijk. Als u in het contract aangeeft welk deel van de aannemingssom geacht wordt te bestaan uit loonkosten, welk deel uit brandstofkosten, en u neemt leverantieposten op voor bouwstoffen, dan is dat geen enkel probleem.
 
Nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik wil graag jaarlijks in januari alle prijzen en bedragen op de inschrijvingsstaat verhogen. Zeg maar een soort inflatiecorrectie toepassen.
 
Ach zo ja. Maar dan wilt u eigenlijk gebruik maken van een indexeringsregeling, niet van een risicoregeling. Een indexeringsregeling kent RAW echter niet.
 
Maar kan ik dan niet alsnog gebruik maken van de Risicoregeling GWW?
 
Kijk, de Risicoregeling GWW is bedoeld om achteraf op basis van werkelijke opgetreden prijsverschillen te kunnen verrekenen. Hiervoor worden maandelijks indexen vastgesteld.
 
Wanneer u jaarlijks in januari gaat indexeren gaat u op dat moment nieuwe prijzen vaststellen voor het komende jaar. De vraag is: welke cijfers ga je daarvoor gebruiken? In feite zou je een verwachting voor dat komende jaar moeten hebben. Helaas hebben we die niet, dus wordt in de praktijk meestal toch gebruik gemaakt van cijfers van het afgelopen jaar. Het is dan wel mooi voor de aannemer dat hij meer betaald krijgt, maar hij weet nog steeds niet welk risico hij loopt. En dat is wat we eigenlijk willen: beperken van het risico.
 
Wat raadt u mij in dit geval aan?
 
Het meest eerlijk blijft natuurlijk om achteraf te verrekenen op basis van werkelijke prijsontwikkelingen.
 
Voor kosten die veel aan schommelingen onderhevig zijn, zoals brandstoffen, wegenbouwbitumen, staal en dergelijke kan het best op de bekende manier gebruik worden gemaakt van de Risicoregeling GWW. Daarnaast kunnen de overige kosten worden verrekend aan de hand van één indexcijfer. Hiervoor kan bijvoorbeeld het prijsindexcijfer ‘Grond-, weg- en waterbouw’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gebruikt. Er is zelfs een nadere onderverdeling beschikbaar zoals ‘Wegen met gesloten verharding’, ‘Waterbouwkundige werken’ en ‘Bouwrijp maken van terreinen’.
 
En dan verreken ik dus aan het eind van het jaar?
 
Ja, of eens per kwartaal. De genoemde cijfers worden door het CBS per kwartaal gepubliceerd.
 
Zoals gezegd is een tekst voor een dergelijke indexeringsregeling er nog niet. Wellicht dat meelezers van deze helpdeskvraag een tekst beschikbaar hebben. Deze kunnen ze mailen naar jacques.teunissen@crow.nl. Dan zal ik hier bij CROW eens een balletje opgooien of we daar iets mee kunnen doen.

Stel uw vraag

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Stel uw vraag via helpdesk@crow.nl of (0318) 69 98 55.

Reacties

Ron Reijnders
Ik ben het niet eens met Risicoregeling .nl
"Achteraf uitrekenen is natuurlijk veel minder werk dan vooraf uitrekenen."
Achteraf betekent: soms mega veel deelopdrachten die ook nog eens over meerdere termijnen kunnen lopen.
Vooraf betekent : eens per jaar en elke handeling slechts 1 keer aanpassen.
via excel echt een mini operatie.
"achteraf in ieder geval minder risicovol voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer".
zolang er geen significante posten tussen zitten waarvan bekend is dat ze binnenjaarlijks sterk fluctueren. is het risico voor de ON verwaarloosbaar. In een RaamOVK zitten risico's die vele malen groter zijn dan het index-risico.
Stellen dat de OG minder risico heeft ontgaat me zelfs in het geheel.
Achteraf verrekening leidt statistisch gezien vaker tot bijbetaling dan teruggave. en soms is dat niet eens meer te boeken op de post die al lang is afgesloten.
zeker voor Raamovereenkomst in mijn ogen zeer onwenselijk.
11-12-2014 17:39:09

Risicoregeling.nl
Achteraf uitrekenen is natuurlijk veel minder werk dan vooraf uitrekenen. En achteraf klinkt erg ver weg, maar dit kan natuurlijk al per termijn. Alleen de laatste verrekening duurt iets langer, omdat gewacht moet worden op de definitieve cijfers.
Zoals in dit artikel beschreven is achteraf in ieder geval minder risicovol voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
11-12-2014 12:30:36

Ron Reijnders
ik pas bij raamOVK'en waar vnl loon inzit het volgende principe.
Ik stel een brandstofpercentge vast hoog resp laagaccijns (stel 5 %)
ik stel een loonkostendeel vast van bijv. 80 % (verrekening via LoonKosten-index)
Ik stel een 'overig bestanddeel' vast van 15 % (tbv van stortkosten, kleine leveringen en staartkosten denk aan winst en risico)
(verrekening van 'overige' doe ik eveneens via de loonkostenindex)
met excel in mum van tijd berekend.
Ik geef wel de ON de vrijheid bijzonderheden afzonderlijk aan te passen; als hij daar gebruik van maakt en stel dat dat een bruto waarde is van 3 % van de inschrijfsom dan wijzig ik 'overig' van 15% min 3 % naar 12 %.
Resultaat :
3 posten krijgen een ad hoc nieuwe prijs
en de rest gaat bijv. met 3,45 % omhoog (de staart behoud ik op de originele percentages - naar rato over het subtotaal).
Alternatief is dat je een afkoopsom ad hoc betaald maar dat is bij een RaamOVK niet de meest logische/eerlijke oplossing.
Totaal dus 100 %
11-11-2014 16:57:23

Ron Reijnders
sowieso gaat mijn voorkeur uit naar jaarlijkse indexering voor het komende jaar.
reactie op Alex :
die € 500 is een voorbeeld. Uiteraard naar de grootte van een werk te kiezen. een GC werk zal - normaliter - al snel redelijk groot zijn . dus bij een GC bedrag hoger. Bij een werkje van ca. 50.000 is het echter 1 % van de inschrijvingssom. Dan moet je die 500 n.m.m. niet hoger gaan maken.
Waar ik me echter licht over verbaas dat je verwijst naar CONSUMENTEN index terwijl er voldoende andere en betere indexen zijn.
Wat heeft de prijs van een potje jam en de huur van je woning en de prijs van je zorgverzekering en hypotheek nu te maken met een bouwobject of onderhoudswerk. Met zo'n consumenten index zal je al snel uit de pas lopen en ver van de werkelijke kosten geraken. Lijkt me dat dat dan een geen echte risicoverlaging/ verdeling is. Daarom zei ik ook: kijk naar de aard van het werk en kies daar je index bij. In beginsel zijn de RAW-CROW indexen prima indexen voor 90 % van de werken.
11-11-2014 16:43:13

hart@civilathart.nl
In een raamcontract over 3 jaar is nu opgenomen de volgende tekst:
"De prijs wordt op 1 januari van elke jaar (hier de indexeringsdatum) te beginnen op 1 januari XXXX bijgesteld over het subtotaal van de aanneemsom. Bijstelling geschiedt op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CPB in de Marco Economische Verkenning, welke publicatie rond oktober elk jaar verschijnt."
Dit is een UAV-Gc contract met een looptijd van 3 jaar voor meerdere soorten werkzaamheden. Dit lijkt mij ook toepasbaar voor een RAW-OMOP (in het UAV-Gc contract zitten RAW onderdelen). Eenvoudig, naar de toekomst en alles wordt erin meegenomen. Een pragmatische keuze waarbij de kosten voor alles wordt geindexeerd. Ik ben het met Rob eens, ik zou er ook een drempel van € 500,00 inzetten al lijkt mij dat die drempel op een totaal werk snel wordt gehaald. Wellicht kunt u hiermee op korte termijn iets vastleggen. De indexering vindt dus vooraf plaats voor het komende jaar.
11-11-2014 16:18:06

Ron Reijnders
Gister bij toeval een tekst voor een raamOVK opgenomen. maar ik wacht even of de andere partij zich hier in kan vinden voordat ik hem vermeld
11-11-2014 15:55:38

Ron Reijnders
De aard van het werk en het aard van de deelopdracht lijken me sterk bepalend wat het slimst is.
Om achteraf te verrekenen lijkt me niet echt gewenst. Relatief veel werk. Een beetje 'in strijd' met de gedachte van een raamovereenkomst dunkt mij. Bij een raamovereenkomst calculeer je al met heel veel risico's. In 99 % van de gevallen kan dit risico er ook wel bij. Zelden zal dit indexeringsrisico echt groot zijn. Bij een normaal projectbestek heb je normaliter ook dat risico. Eventueel zou je bij asfaltwerk de bitumen achteraf kunnen verrekenen Maar dat is dan niet anders dan bij een normaal bestek.
Andere gekke ontwikkelingen zou ik af laten hangen hoe de markt zich ontwikkeld en niet eerder verrekenen dan dat een bedrag van bijv. minimaal € 500 is bereikt. overigens zou ik in dat geval geen drempel van € 500 inbouwen die niet wordt verrekend (druist in tegen mijn logica die zegt dat geen enkel inschrijver ervan uit gaat dat de prijs 500 euro gaat stijgen en dat in zijn aanbod meeneemt. Het hanteren van een onverrekenbare drempel zal dus slechts tot prijsopdrijving leiden. een andere 'oplossing zou zijn dat je de onverrekenbaarheid bijv. naar verhouding 50-50 op € 250 zet.
11-11-2014 15:53:21

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven