Belangrijkste wijzigingen in de toekomstige Aanbestedingswet

06-10-2014
De huidige Aanbestedingswet is nog maar sinds begin 2013 in werking, maar toch komt er al weer nieuwe wet- en regelgeving aan. In maart van dit jaar zijn namelijk de Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in het Publicatieblad . Deze nieuwe richtlijnen leiden tot een nieuwe Nederlandse aanbestedingswet, waarin deze richtlijnen zullen zijn opgenomen. De wet moet uiterlijk 1 april 2016 van kracht zijn. Wat verandert er?
 

Basisprincipes ongewijzigd, flexibeler invulling

De basisprincipes zijn volgens de opstellers niet gewijzigd, maar de regels zijn wel flexibeler ingevuld. Hieronder benoem ik de wijzigingen die volgens mij het belangrijkst zijn voor de Infrabouw.
 

Verbeteren toegang voor MKB

Allereerst is het de bedoeling om de toegang tot aanbestedingen voor het MKB te verbeterenen de lasten te beperken door:
  • het gebruik van de Eigen Verklaring niet verplicht te stellen , maaraanbestedende diensten wel verplichten deze te accepteren
  • een maximale omzet-eis van twee maal de contractwaarde (anders: motivatieplicht)
  • verdere digitalisering van het aanbestedingsproces
  • expliciete proportionaliteitsbeginselen
  • aansporing tot verdere splitsing in percelen
 

EMVI wordt standaard, doorlooptijden verkort

Verder zal EMVI het standaard-gunningscriterium worden (met voorbeelden van EMVI-criteria). Gunnen op laagste prijs mag nog wel, maar dan bij voorkeur op basis van levenscycluskosten. Daarnaast worden enkele wijzigingen opgenomen in de procedure voor selectie en gunning, bijvoorbeeld om de doorlooptijden te verkorten:
  • Termijnen voor referenties mogen worden verlengd indien hiermee de mededinging wordt verbeterd
  • Keurmerken als bewijs wordt breder toegestaan (hier worden wel eisen aan gesteld)
  • Er is een mogelijkheid om bij openbare procedure (onder voorwaarden) eerst inschrijvingen te beoordelen voordat controle plaats vindt op uitsluiting en geschiktheid
  • Uitsluiting van een ondernemingen die aanzienlijk of herhaaldelijk tekortschieten is onder strikte voorwaarden toegestaan
 

Ruimte voor afstemming

De procedures die het mogelijk maken om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, worden makkelijker toe te passen. De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de concurrentiegerichte dialoog zijn daar voorbeelden van. Daar staat tegenover dat er een beschrijving wordt opgenomen van de wijze waarop contracten tijdens de looptijd mogen worden gewijzigd.
 
Bovenstaand overzicht is natuurlijk niet volledig, maar het geeft een aardige indruk van de wijzigingen die eraan komen. Wat denkt u van de aanpassingen?
 
Projectmanager Aanbesteden en Contracteren
Jan-Pieter.Eelants@crow.nl
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven