Onderhoudstermijn, Meerjarig Onderhoud… en garanties in de UAV-GC 2005?

17-05-2019

HelpdeskGoedemorgen, CROW Helpdesk!

Goedemorgen…
Ik ben bezig met het opstellen van een contract en heb een vraag over de onderhoudstermijn en meerjarig onderhoud. We hebben daar intern discussie over en weten nu niet goed hoe we dit in het contract moeten opnemen.

We krijgen hierover regelmatig vragen aan onze helpdesk. Even voor de duidelijkheid: betreft het een UAV-GC contract?

Ja inderdaad, het gaat om een UAV-GC contract.

De UAV-GC maken namelijk onderscheid tussen een zogenoemde “onderhoudstermijn” en een periode van “Meerjarig Onderhoud”.

Oké, maar wat is het verschil daartussen? En het schiet me nu te binnen: hoe zit het dan bijvoorbeeld met garanties? Bij ons wordt regelmatig een zogenaamde garantietermijn voorgeschreven.

Ik zal u proberen uit te leggen hoe het zit.

Als eerste de Onderhoudstermijn:
De onderhoudstermijn is de termijn (en die termijn wordt in het contract aangegeven) waarin de Opdrachtnemer gehouden is gebreken die (in die termijn) aan de dag treden te herstellen.
Als er in die termijn schade optreedt is die in de regel voor de Opdrachtgever. Zie voor de exacte regels par. 27 van de UAV-GC 2005.
Wanneer u de UAV 2012 kent dan zal dit waarschijnlijk zeer herkenbaar zijn, want de regeling in de UAV-GC 2005 is analoog aan die van de UAV 2012.

Dan het Meerjarig Onderhoud:
In de Basis Overeenkomst (art. 2.) wordt vastgelegd of er na oplevering van het Werk een periode is waarin de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het Meerjarig Onderhoud. Gedurende die periode zijn alle bepalingen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud vanuit de Overeenkomst van toepassing.
Onderscheid is er m.b.t. de oplevering van het Meerjarig Onderhoud (conform par. 31) t.o.v. de oplevering van het Werk (conform par. 24). Bij de oplevering van het Meerjarig Onderhoud geldt bijv. een termijn van 1 jaar voor het herstel van tekortkomingen (dit t.o.v. het herstel van gebreken, na oplevering van het Werk conform par. 28).

En hoe zit het dan met gebreken tijdens het Meerjarig Onderhoud?

Het herstellen van gebreken die tijdens de Meerjarige Onderhoudsperiode aan de dag treden is alleen voor de Opdrachtnemer indien deze hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden volgens paragraaf 28 van de UAV-GC 2005. Hier is dus sprake van een duidelijk verschil tussen de onderhoudstermijn en de periode van Meerjarig Onderhoud.

Dan nog over de garanties:
De UAV-GC regelen niets m.b.t. garanties, dit met uitzondering van garanties genoemd in par. 4 lid 12. Dit betreft garanties die de Opdrachtnemer krijgt van zijn hulppersonen. De Opdrachtnemer is verplicht deze garanties over te dragen aan de Opdrachtgever. Indien noodzakelijk kan de Opdrachtgever dan direct aankloppen bij de betreffende hulppersoon in verband met de gegeven garanties.
Maar zijn dit de garanties die u bedoelde in uw vraag?

Nee, dat niet direct. Mij gaat het om garanties die we richting de Opdrachtnemer voorschrijven in de Vraagspecificatie.

Naast wat ik zonet aangaf kent de UAV-GC geen bepalingen m.b.t. garanties. In zijn algemeenheid gaat het er bij garanties om dat de Opdrachtnemer staat voor een bepaalde kwaliteit van het Werk of een onderdeel daarvan (elektrische installaties bijvoorbeeld). Met betrekking tot dergelijke garanties kan er contractueel “van alles” worden afgesproken zowel qua inhoud als qua garantietermijn. De UAV-GC 2005 regelen hieromtrent dus geen aanvullende zaken.

Samengevat kunnen we zeggen dat het bij de onderhoudstermijn gaat om het herstel van gebreken, niet om (regulier) onderhoud. Bij het Meerjarig Onderhoud gaat het om het onderhouden van het werk conform de bepalingen van de Overeenkomst. Dat is veelal wel regulier onderhoud, maar het hoe en wat is afhankelijk van de inhoud van de Overeenkomst.
Goed om hierbij te zeggen is dat een combinatie van een onderhoudstermijn en Meerjarig Onderhoud niet mogelijk is. U dient dus te kiezen voor het één of het ander.

Vriendelijk bedankt voor de toelichting, in kan nu het inhoudelijke gesprek met mijn collega’s hierover voeren.

Succes met het opstellen van het contract en tot ziens!
 

Reacties

Ron Reijnders RABC
Rob, ik heb sterk mijn twijfels of je me hebt begrepen wat ik wilde regelen.
Waar ik op doel is dat handelingen uitgevoerd in meerjarig onderhoud feitelijk technisch gezien geen einddatum heeft. (alleen juridisch bijv. 5 of 10 jaar later). Dat de UAVgc luidt zoals hij luidt is juridisch gezien logisch.
Lichte gebreken 5 jaar na einddatum kan 10 jaar na aanleg zijn, dat gaat voor heel veel gevallen veel te ver voor wat ik bedoel. Waar ik doel is 3 mnd tot 12 mnd na de handeling. Er gebeurt van alles in die 5 of 10 jaar. En die werkzaamheden zijn niet anders dan in geval er een UAV bestek zou zijn. Er gaapt dus mijns inziens een gat waar behoefte is eenduidiger in je contract te dekken.
Dat 'toeschrijven aan de ON' is mijns inziens in veel gevallen een stapje te vaag als daar geen praktische termijn per soort werkzaamheden aan wordt gekoppeld.
Wat ik bedoel is zeker geen garantieaspect want een garantie gaat veel verder.
In een UAV contract (vaak 1 a 2 jaar) koppel je het aan de opleverdatum (logisch en acceptabel).
Als je waar ik op doel (3- 12 mnd) koppelt aan de dag van gereed zijn van de handeling is dat SMART. Onverminderd garanties en lichte gebreken na de einddatum als bedoeld in UAC en UAV gc .
29-5-2019 14:12:19

Rob Luiten
Bij de aansprakelijkheid na afloop van de periode van Meerjarig Onderhoud wordt er niet gesproken over "gebreken" in het Werk (dat is immers afgedekt m.b.v. par. 28, dat benoemd par. 29 lid 3) maar wordt er gesproken over "tekortkomingen" (zie par. 32). Dit betreft dan tekortkomingen in het Meerjarig Onderhoud. Hiervoor geldt termijn van 1 jaar. Bij het aansprakelijk zijn van de Opdrachtnemer geldt overigens eenzelfde soort "TENZIJ" regeling als bij gebreken (zie par. 32).
29-5-2019 12:28:18

Rob Luiten
Beste Ron,
Ter toelichting. De Opdrachtnemer is na oplevering niet meer aansprakelijk, TENZIJ!
Wil de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor een gebrek aansprakelijk stellen dan zal moeten zijn voldaan aan de voorwaarden van par. 28 van de UAV-GC 2005. Kort samengevat zijn dit: het is de schuld van de Opdrachtnemer EN de Opdrachtgever heeft het gebrek voor oplevering niet opgemerkt EN de Opdrachtgever dit gebrek
op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
Deze regels m.b.t. de aansprakelijkheid gelden na oplevering, dus ook indien na de oplevering van het Werk een periode van Meerjarig Onderhoud ingaat. Hierbij opgemerkt dat de aansprakelijkheidstermijn van 5 jaar voor lichte gebreken en 10 jaar voor zware gebreken ingaat na de feitelijke datum van oplevering.
Opmerking: Deze termijnen zijn dus niet gerelateerd aan het "moment van handeling". M.b.t. garanties zou hier van kunnen worden afgeweken maar dan zal dit in de Overeenkomst zijn vastgelegd (zie ook de blog).
29-5-2019 12:19:34

Ron Reijnders (RABC)
een vraagje n.a.v. van de laatste zin : "combinatie van een onderhoudstermijn en Meerjarig Onderhoud niet mogelijk is. U dient dus te kiezen voor het één of het ander" .
Je kan bij meerjarig onderhoud toch simpelweg stellen: dat de opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor gebreken ten opzichte van de datum dat de handeling is uitgevoerd.
En dan maak je een tabelletje bij welk soort handeling hij hoe lang verantwoordelijk blijft. (precies hetzelfde als dat je bij een UAV-bestek doet ) ? N.m.m. heb je dan een combinatie.
27-5-2019 16:08:29

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven