CROW Levende Stad: Praktijkmiddag beeldkwaliteit 2016

  • Datum: 14 jun 2016
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Openbare ruimte

Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad. Bekijk of uw organisatie partner is. Is uw organisatie nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 195,- per persoon te betalen.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Het is tijd voor bezinning. De beeldsystematiek wordt weliswaar breed toegepast, het levert vaak ook problemen op of het werkt niet zoals de systematiek oorspronkelijk voor bedoeld is. Tijd om terug naar de basis te gaan: Waarom en waarvoor gebruiken we de beeldsystematiek?

Op 14 juni 2016 wordt alweer voor de zevende keer de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit georganiseerd. Tijdens deze middag is er weer volop gelegenheid om uw eigen ervaringen te presenteren, oplossingen en problemen te bespreken en om nieuwe toepassingsmogelijkheden te verkennen.
 

Oproep: deel uw ervaring

Heeft u ervaringen met de beeldsystematiek waarover u graag wilt vertellen of problemen waar u tegenaan loopt? Stuur dan een mailtje naar levendestad@crow.nl, dan maken wij graag een discussietafel voor u vrij.

Terugblik 2015

Wilt u weten wat de praktijkmiddag zoal inhoudt? Lees en bekijk de terugblik van vorig jaar.

Programma

Het voorlopig programma. De concrete invulling volgt binnenkort.
12.00 uur Inloop met gratis lunch
13.00 uur Welkom en opening door CROW
  • Toelichting op lopende CROW-projecten: SUF, Monitor NL, benchmarken, certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2016.
  • Feiten over het gebruik van de systematiek: hoeveel bestekken, enz?
13.15 uur Pitchronde: een aantal prikkelende stellingen van sprekers van de deelsessies
13.30 uur Plenaire presentatie
13.45 uur 1e ronde deelsessies
14.30 uur Pauze
14.50 uur 2e ronde deelsessies
15.35 uur 3e ronde deelsessies
16.20 uur Plenaire afsluiting
16.30 uur Borrel en open discussietafels

Voorlopige deelsessies

Inspiratiesessies: 

Tijdens een inspiratiesessie staat een interessante ervaring uit de praktijk, ter inspiratie voor uw eigen praktijk, centraal.

Beleving en beeldkwaliteit
Door: Peter van Welsem
Zorgt een goede beeldkwaliteit ook echt voor tevreden gebruikers? Steeds meer gemeenten vragen zich af of het sturen op beleving niet veel meer bijdraagt aan de tevredenheid dan alleen het voorschrijven van beeldkwaliteit A of B. Hoe wordt de geleverde (beeld)kwaliteit eigenlijk ervaren door de gebruikers van de openbare ruimte en sluit dit ook werkelijk aan bij de oorspronkelijke gestelde ambities?
In deze sessie vertelt Peter van Welsem over het onderzoek dat hij hiervoor voor Nederland Schoon onlangs uitvoerde samen met belevingsprofessor Kees Keizer van de Universiteit Groningen. Wanneer zijn mensen tevreden, en hoe slecht mag de buitenruimte erbij liggen voordat de gebruikers echt ontevreden worden? Hoe meet je tevredenheid? En wat bepaalt eigenlijk de tevredenheid? Is dat alleen de beeldkwaliteit, of zijn er nog veel meer invloedsfactoren voor tevredenheid?

Beeldkwaliteit in een DVO
Door: Paul Verbakel (Atlant Groep) en Martijn van Duuren (ORIE)
De Atlant Groep staat voor één van haar deelnemende gemeenten op het punt om een detacherings- en dienstverleningsovereenkomst (DDVO) af te sluiten. In dit DDVO is beeldgericht werken een belangrijk uitgangspunt. Atlant werkt conform beeld op basis van ruim 20 beeldmeetlatten en voert ook de beeldmetingen uit. Atlant gebruikt de beeldmeting om de bedrijfsvoering aan te scherpen. De gemeente stuurt op output en tevredenheid op drie hoofdonderdelen: openbare ruimte, arbeidsparticipatie en dienstverlening. Echter er is geen sprake van een keiharde verplichting, de capaciteit van de ploeg kan beperkend zijn. Dit vraagt een andere manier van sturen van directie en aannemer. Het contract kent tevens vernieuwende uitgangspunten in de arbeidsparticipatie, de rol van Atlant en de quotumwet. In deze sessie vertellen wij graag waarom wij denken dat dit contract helpt om op een efficiënte en sociale manier de gewenste kwaliteit te realiseren, en gaan wij daarover met u in gesprek.

Beeldkwaliteit aanbesteden op EMVI: een (on)mogelijke combinatie
Door: Maurice Wielink (CROW)
EMVI en beeld? Kan dat? En hoe doe je dat? Tijdens deze interactieve sessie zullen we brainstormen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het aanbesteden van een RAW-bestek met beeldkwaliteit op EMVI. Maurice Wielink, consulent aanbesteden en contracteren bij CROW begeleidt de sessie en deelt zijn ervaring uit de dagelijkse praktijk met EMVI en beeldkwaliteit.

Beeldkwaliteit Light
Door: Rogier Havelaar (PostNL) en Simon Bos (Tauw)
Kunnen gemeenten de kwaliteit van hun woonwijken eenvoudiger, sneller en kostenefficiënter monitoren door slim gebruik te maken van de mensen en middelen in de wijk? Wat kan de postbezorger hier bijvoorbeeld aan bijdragen? Hij/zij loopt dagelijks door de wijk, kent de wijk en de mensen en kan daardoor snel bepaalde zaken signaleren en doorgeven. Andere ogen en oren dan we tot op heden gewend zijn bij het schouwen van de beeldkwaliteit, maar de eerste pilotresultaten laten zien dat het werkt. Wat is er voor nodig om op deze manier de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld te brengen en daar op te sturen? Moeten we een Light-versie van de huidige kwaliteitscatalogus openbare ruimte ontwikkelen? Rogier Havelaar en Simon Bos nemen u graag mee in de ideeën en gedachten die rond dit thema door hen zijn ontwikkeld en dagen u uit om mee te denken hoe we het in beeld brengen van de belevingswaarde van onze openbare ruimte efficiënter kunnen organiseren. Denkt en doet u mee in interessante pilots?

Inspecteren van de openbare ruimte vanuit fotomateriaal
Door: Eric Mooijman, Cyclomedia
Het inspecteren van de openbare ruimte is intensief mensenwerk. Nu de openbare ruimte in Nederland jaarlijks op 360 graden panoramafoto’s wordt vastgelegd, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om mutaties in de buitenruimte geautomatiseerd te registreren. Objecten zoals bebording of wegmarkering kunnen hierdoor tegen lage kosten worden geïnventariseerd en vervolgens optisch worden geïnspecteerd. Dit biedt de mogelijkheid om de resultaten te gebruiken om areaalwijzigingen bij te houden en onderhoudsplanningen uit te werken.

In deze sessie vertelt Cyclomedia, het bedrijf dat elk jaar het volledige wegennet van Nederland op 360 graden panorama foto’s vastlegt, over de nieuwe technische mogelijkheden en brainstormen zij graag samen met u over de nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het beheer van de openbare ruimte.

Instructiesessie:

Tijdens een instructiesessie wordt een toelichting gegeven over hoe u met een bepaald thema omgaat.

Certificaat inspecteur beeldkwaliteit
Door: Joeri Kuis (TerraSpect) en en Roland Buijs (BeheerAccent)
Beeldkwaliteitsmetingen zijn de basis voor de uitbetaling van aannemers, de beleidsverantwoording aan gemeentebesturen, de communicatie met bewoners en het benchmarken van beheerorganisaties. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goede inspecteurs. Wat is een goede inspecteur? Het CROW-Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit voorziet hier in. In deze sessie krijgt u meer informatie over dit certificaat. Hoe zit het certificaat in elkaar? Wat kun je ermee? Waar heb je het voor nodig? Wat zijn de eerste ervaringen?

Discussiesessies: 

Tijdens een discussiesessie staat het discussiëren over een bepaald thema centraal. Er wordt afgetrapt met de visie van de discussieleider op het onderwerp.

Beeldkwaliteit en bomen, gaat dat samen?
Door: Hans Kaljee (bomenconsulent bij de gemeente Amsterdam en voorzitter RAW-werkgroep bomen) 
Een veilige omgeving, oftewel het beheersen van de veiligheidsrisico’s die bomen kunnen veroorzaken: daar draait het om bij boombeheer. Kun je bomen dan wel beheren aan de hand van beeldkwaliteit? Of kun je alleen de gegevens uit de boomveiligheidsinspectie vertalen naar beeldkwaliteit? Of gaan de  
CROW-beeldsystematiek en bomen helemaal niet samen? Wat vindt u? Hans Kaljee heeft hierover een uitgesproken mening en gaat graag met u hierover in discussie.

Beeldkwaliteit en kwaliteitsborging
Door: Bas Doms (consulent Aanbesteden en Contracteren, CROW)
De RAW-beeldkwaliteit heeft een vastomlijnd proces als het gaat over kwaliteitsborging. Rollen en taken alsook verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Steeds vaker heeft men de wens om de aannemer meer verantwoordelijkheden en taken te geven op het gebied van kwaliteitsborging. Om hier invulling aan te geven worden uiteenlopende oplossingen bedacht zoals bijvoorbeeld het verleggen van verantwoordelijkheden en risico’s in relatie tot kortingen, RAW-beeldsystematiek onder UAVgc of het extensiveren van nauwlettend toezicht. CROW signaleert onder andere deze ontwikkelingen in de sector, maar dragen deze ook bij aan een solide oplossing? 

In deze sessie worden deze ontwikkelingen met u besproken en zullen in groepen een aantal stellingen onder de loep worden genomen. Samen aan de slag.

De 10 meest gestelde vragen over beeldkwaliteit in contracten

Door: Bas Huisman (consulent Aanbesteden en Contracteren bij CROW)

  • Hoe ga je bij bladafval en onkruid om met aan elkaar grenzende meetvakken en de invloed die deze vakken op elkaar hebben?
  • Hoe ga je om met onkruid in beplanting? In de praktijk staat onkruid voornamelijk langs de randen van het beplanting vak, terwijl de eis voor bedekking per 100m2 is. 
  • Hoe ga je in een contractfase om met onderdelen die niet voldoen aan het gevraagde kwaliteitsniveau, maar niet in een 4-wekelijkse opname beoordeeld zijn.


Allemaal vragen die regelmatig gesteld worden aan de CROW-helpdesk Aanbesteden en Contracteren. In deze sessie staan de 10 meest gestelde vragen over beeldkwaliteitscontracten centraal en gaan we met elkaar op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

Ruimte maken voor 4K-beeldkwaliteit?

Door: Martin Burger (Burger’s Organisatie- & Beheeradvies)
Beeldkwaliteit is een prima middel om te monitoren hoe het er voor staat met de openbare ruimte! Veel gemeenten gebruiken beeldkwaliteit ook als middel om bestuurders en de politiek keuzes te laten maken over het kwaliteitsniveau (het ambitieniveau) en zij vertalen het in de uitvoering naar beeldbestekken. Maar wat is de werkelijke winst van beeldkwaliteit voor gemeenten als beleidsambitie en als sturingsinstrument naar de uitvoeringsorganisatie en aannemers? 

Martin heeft bij verschillende gemeenten ervaring opgedaan met beeldkwaliteit. Zijn stelling is dat je als beheerorganisatie op die manier de ruimte weggeeft die je nodig hebt om een optimale kwaliteit te realiseren. Waar de beeldsystematiek kan en moet bijdragen aan ruimte voor differentiatie in kwaliteit en beheerinspanning werkt het eerder verstarrend en kwaliteitsbeperkend. In deze sessie deelt hij zijn ervaringen en gaat hij graag met u de discussie aan hoe we in een tijd waarin we steeds intensiever met de samenleving aan de openbare ruimte werken ons juist kunnen inzetten voor 4K-beeldkwaliteit.

Wat komt er na beeldkwaliteit?
Door: Peter de Visser (hoofd Stadsbeheer, gemeente Zoetermeer) en Theus van den Broek (adviseur Beheermanagement, Antea Group)
We merken dat het kwaliteitsgericht beheer niet meer zo goed werkt in het gesprek met bestuurders, politici en burgers. Naast een bepaalde beeldkwaliteit wil de samenleving namelijk ook zaken als participatie, duurzaamheid en social return. De gemeente Zoetermeer maakt daarom de stap naar effectgestuurd beheer. Graag vertellen Antea Group en gemeente Zoetermeer hoe zij dit vertalen in een bestuurlijke beheervisie en naar operationele effectbestekken. Vervolgens gaan zij graag met u in gesprek over hoe de samenleving, gemeente en opdrachtnemers kunnen samenwerken om de gewenste effecten te realiseren. Welke doelen, welke effecten en welke KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) zijn bruikbaar om op te sturen?

Inschrijven

Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad. Bekijk of uw gemeente partner is.

Is uw gemeente nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 195,- per persoon te betalen.

Sponsors

 

Sponsor worden?

Als sponsor kan uw bedrijf zich presenteren op de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. Benieuwd naar de mogelijkheden? Download hier de brochure.

Wilt u een nadere toelichting, heeft u vragen of wilt u intekenen op een van de beschikbare sponsorproposities? Neem contact op met Elsa Louwerse (elsa.louwerse@crow.nl, (0318) 695 360).

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij:

ROVC Techcenter
Galvanistraat 13
6716 AE Ede
(0318) 69 86 98
 

Contact

De organisatie van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit 2016 is in handen van CROW Levende Stad.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Mark van Gurp
T  (0318) 69 53 85
E  levendestad@crow.nl

Terugblik

Nog even nagenieten van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit van CROW Levende Stad? Lees de Twitter-feed en sfeerverslag of spot uzelf op een van de gemaakte foto's. Voor de beschikbaar gestelde presentaties verwijzen we u graag naar Slideshare.

Binnenkort volgt ook nog het betoog van Harro Verhoeven.