Commentaarronde rekenregels voor duurzame asfaltmengsels en werkwijzen

Van 30 april tot en met 31 mei 2020 is er mogelijkheid voor commentaar op de rekenregels (Product Category Rules), versie 0.6.


Rekenregels (Product Category Rules) voor duurzame asfaltmengsels en werkwijzen

GWW-opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben hoge ambities om duurzaam asfalt (CO2 arm/vrij en compleet circulair) toe te passen. Om duurzaam asfalt op verantwoorde wijze te kunnen inkopen en toepassen is het essentieel om op uniforme wijze aan te tonen welke milieueffecten (CO2 reductie en hergebruik van materialen) met de innovaties van marktpartijen behaald worden. Hiervoor is het nodig om de bestaande generieke rekenregels voor het bepalen van milieukostenindicator (MKI) voor de GWW voor asfaltproducten nader te specificeren in Product Category Rules (PCR). Het betreft de ontwikkeling van rekenregels voor de zowel standaard als innovatieve duurzame mengsels en werkwijzen. Er is extra aandacht besteed aan:

  • Rekenregels voor:
    • voor nieuwe asfaltmengsels
    • recycling routes in Module D
    • levensduur verlengend onderhoud
  • Asfaltmengsels toepasbaar bij alle wegbeheerders.

Proces tot nu toe

De PCR-asfalt is nu als versie 0.6 in te zien en te becommentariëren. Het is opgesteld binnen het branchebrede asfaltimpulsproject Aantoonbaar duurzaam asfalt door een Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) met vertegenwoordigers van aannemers, opdrachtgevers, LCA-bureaus en kennisinstellingen. De huidige versie zal vanaf 1 juli 2020 van kracht worden. Vanaf deze datum is het mogelijk binnen alle asfaltcontracten en uitvragen deze als PCR-asfalt versie 1.0 te gebruiken.

Concepttekst

Om te komen tot breed gedragen rekenregels, stellen wij de asfaltsector graag in de gelegenheid om commentaar te leveren. De voorliggende tekst (pdf PCR 0.6) is het gezamenlijke product van maanden afstemming met de branche, opdrachtgevers en adviesbureaus, met als doel om een bruikbaar document te produceren dat bijdraagt aan verduurzaming van de Nederlandse asfaltsector. De hoofdlijnen en structuur zijn gebaseerd op de (inter)nationale normen en liggen in feite al vast. Met deze laatste commentaarronde hopen we op constructieve feedback van degenen die tot nu toe nog niet betrokken zijn geweest, met name wat betreft de praktische toepasbaarheid en leesbaarheid van het document.

Het document vraagt basiskennis van de lezer. Het geeft verdieping aan bestaande regelgeving en is zodoende minder toegankelijk voor diegenen die niet over basiskennis beschikken. Er wordt momenteel aan een meer algemeen document gewerkt die gericht is op de implementatie van deze regels en de praktische consequenties beschrijft. Deze is wel breder toegankelijk. Voor deze PCR betekent dit dat we verwachten dat de lezers feedback geven op de inhoud, uitgaande van lezers met voldoende basiskennis om deze PCR 0.6 te beoordelen.

Mogelijkheid voor commentaar

Om te komen tot  breed gedragen rekenregels stellen wij de asfaltsector in de gelegenheid om in de periode van 30 april tot 31 mei 22.00 uur verbeteringsvoorstellen aan te dragen. Medio juni zal de TIC de voorstellen beoordelen en daar waar nodig de PCR-asfalt aanpassen. De afweging zal op transparante wijze gebeuren. Dit betekent dat de bevindingen beschikbaar worden gesteld aan de indieners van commentaar. Indieners dienen er dus rekening mee te houden dat hun verbetervoorstellen zichtbaar zullen zijn.
 
Schriftelijk commentaar ontvangen wij graag in het tabel-format van de commentaarsjabloon vóór 31 mei 22.00 uur per e-mail aan reinier.trommel@crow.nl, met argumentatie en onderbouwde voorstellen voor verbetering.

Documenten

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven