Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Luchtkwaliteit

Het RIVM berekent voor alle adressen de blootstelling aan fijn stof en NOx. Deze informatie is in de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) verwerkt. Daarbij zijn gemeenten in enkele klassen ingedeeld. Dit dashboard toont de gegevens voor alle gemeenten afzonderlijk. Analyse hiervan leert dat de schoonste lucht in het noorden van het land is te vinden. Wilt u weten hoe uw gemeente scoort? In dit dashboard luchtkwaliteit vindt u de gegevens.

Nieuw in de update april 2014

In deze update staat onder andere nieuwe informatie over de normen voor fijnstof waar Nederland aan moet voldoen sinds 2011 en de normen voor stikstofdioxide waaraan Nederland in 2015 moet voldoen. De NSL-monitoringsrapportage van 2013 is verwerkt. Hierin is voor het eerst gemonitord of gemeenten sinds 2011 aan de norm voor fijnstof voldoen; dat blijkt op twee plekken niet het geval.

Vanwege de hogere grootschalige achtergrondconcentraties die voor 2015 zijn voorspeld werd een groter aantal overschrijdingen verwacht. Naar beneden bijgestelde verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet hebben echter op verscheidene plaatsen tot netto lagere concentraties geleid ten opzichte van monitoringsronde 2012.

Verder zijn de blootstellingsgegevens voor alle gemeenten aangepast en is informatie opgenomen over het nieuwst EU beleid:  The Clean Air Policy Package 

 

Abonneren

U kunt zich abonneren op de e-mailalert. U ontvangt bij de verschijning van een nieuwe editie een e-mail van CROW-KpVV met een melding en korte toelichting over het onderwerp.