Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK)

De Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement. Het maken van ramingen van investerings- én/of levensduurkosten van projecten gebeurt met de SSK op eenduidige wijze. Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en beter onderling vergelijkbaar. Dat draagt bij aan een verbetering van de communicatie. De systematiek is vastgelegd in publicatie 137.

Toepassen van SSK

SSK kan worden gebruikt door opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen voor ramingen van onder andere:
 
  • boven- en ondergrondse infrastructuur
  • utiliteitswerken
  • waterbouw
  • kunstwerken
  • bijbehorende installatiewerken

De systematiek is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de levensduur van gerealiseerde bouwwerken. Daarbij inbegrepen is de uitvoeringsfase, waarbij de raming van een RAW-bestek desgewenst in het SSK-rekenmodel kan worden geïntegreerd. SSK-2010 is afgestemd op UAV-GC en RISMAN (Risicomanagement). Ook in een bouwwerkinformatiemodel (BIM) kan met de SSK worden gewerkt.

Communicatie en kostenbeheersing

Door het gebruik van de SSK-2010 zijn ramingen beter in de tijd te volgen en beter onderling vergelijkbaar. De SSK vereist dat scope en uitgangspunten van een (bouw)project duidelijk worden vastgelegd in het bijbehorende ramingdossier. Ramen met SSK geeft dus een compleet en duidelijk beeld van alles wat in een (bouw)project is inbegrepen. De systematiek draagt zodoende in belangrijke mate bij aan de verbetering van de communicatie in de gww-sector en aan de kostenbeheersing van infrastructurele projecten gedurende de gehele levenscyclus.

Rekenmodel SSK-2010

U kunt, wanneer u de SSK-publicatie afneemt, ook gebruik maken van een rekenmodel in Excel. De spreadsheet helpt u bij het maken van kostenramingen overeenkomstig de SSK. U kunt het rekenmodel gebruiken voor zowel een eenvoudig, klein project als voor gecompliceerde, grote projecten. 

Probabilistisch ramen

De publicatie bevat tevens uitleg over de theorie van probabilistisch ramen, en hoe dat past binnen de SSK. Op de markt is professionele software verkrijgbaar (zoals Risicoraming, @RISK of Crystal Ball) die aansluit op de SSK-spreadsheet. Probabilistisch ramen is in beginsel toe te passen in elk project, groot of klein, maar is door de SSK niet verplicht gesteld.

Gezamenlijk product

De SSK is een gezamenlijk product van partijen die in de gww-sector ramingen opstellen en gebruiken. Zij zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep SSK. Die begeleidt verdere ontwikkeling van de systematiek voor de sector. CROW houdt gezamenlijk met de voormalige werkgroepleden toezicht op de inhoud van de systematiek en op verbeteringen van de spreadsheet.

 

Contact

Paul Jansen

Projectmanager

Bel of mail met

© Copyright 2014 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden